ห้องปฏิบัติการ

Blood test

Blood chemistry

Urianalysis

Fluid analysis

Blood gas

Retriculocyte

Cross matchig