ศัลยกรรม

  • ศัลยกรรมกระดูก

- บริการผ่าตัดซ่อมแซมกระดูกโดยสัตวแพทย์

  • ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน

-บริการผ่าตัดรักษาเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ