หน่วยพยาธิวิทยา

  • การตรวจวิเคราะห์ของห้องตรวจวิเคราะห์โลหิต

  • การตรวจวิเคราะห์งานเซลล์พยาธิวิทยา

  • การตรวจทางชันสูตร