อายุรกรรมทั่วไป

  • บริการตรวจสุขภาพทั่วไป

  • บริการรักษาโรคทั่วไป

  • บริการทำคลอด ตรวจท้อง และแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์

  • บริการให้คำปรึกษาการดูแลและจัดการฟาร์ม

  • บริการรักษานอกสถานที่