ห้องปฏิบัติการ

  • Blood test

  • Blood chemistry

  • Urianalysis

  • Fluid analysis

  • Blood gas

  • Retriculocyte

  • Cross matchig