วินิจฉัยเพิ่มเติม

  • เอ็กซเรย์ (X-ray)

  • อัลตราซาวน์ (Ultrasound)