ประวัติ

พศ.2552

สภามหาวิทยาลัยมทร.ตะวันออก มีมติให้จัดตั้งคณะสัตวแพทศาสตร์ซึ่งเป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ได้เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2552

พศ.2554

เพื่อเป็นไปตามเกณฑ์ของสัตวแพทย์สภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์เล็กขึ้นมาจนถึงปี2555

พศ.2556

สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสัตว์ มทร.ตะวันออก เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านการดำเนินงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยเป็นอาคาร3ชั้น

ชั้นที่1 เป็นส่วนของโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ที่เปิดให้บริการสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กและสัตว์พิเศษ

ชั้นที่2 ส่วนของห้องตรวจพิเศษและห้องปฏิบัติการทางคลินิกสำหรับการเรียนการสอน

ชั้นที่3 ห้องเรียนและห้องสำหรับการเรียนการสอน

พร้อมกับโรงพยาบาลปศุสัตว์ เปิดให้บริการด้านสัตว์ใหญ่ สัตว์เศรษฐกิจ และออกบริการนอกสถานที่

พศ.2559

เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 10 มีนาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน