บุคลากร

รศ.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

อ.น.สพ. อธิคม ชินอ่อน

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

อ.น.สพ. สมชาย โสมย์ไพศาลศิลป์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์

อ.สพ.ญ.วีณา จูงพันธ์

คณะกรรมการ

อ.สพ.ญ.ดร.กนกวรรณ สิงห์อาษา

คณะกรรมการ

อ.น.สพ.อภิชิต โสภาน้อย

คณะกรรมการ

สพ.ญ.พิมลพรรณ ศรีภิรมย์

สัตวแพทย์

สพ.ญ.กมลวรรณ เจริญชัย

สัตวแพทย์

น.สพ.วชิรวิวิทย์ ชาติมนตรี

สัตวแพทย์

น.สพ.ปองพล ทองเสงี่ยม

สัตวแพทย์

สพ.ญ.อารียา ภูสีฤทธิ์

สัตวแพทย์

นายธิตินันท์ เวหล

นักวิทยาศาสตร์,เจ้าหน้าที่รังสีวิทยา

นายพงษ์พิพัฒน์ สาจันทร์

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวปิยากรณ์ ภูมิสัตย์

นักวิทยาศาสตร์

นางพลอย คุ้มเหลือ

ผู้ช่วยสัตวแพทย์

นางสาวมะธุรส ปราชญ์เปรือง

ผู้ช่วยสัตวแพทย์

นางสาวจุฑามาศ ผงธุรี

ผู้ช่วยสัตวแพทย์

นายฉัตรชัย จันทร์สมาน

ผู้ช่วยสัตวแพทย์

นางสาววัชรินทร์ สินธุสำราญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวมนทกานต์ เดชพัง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางจามจุรี ทองระอา

แม่บ้าน