บุคลากร

รศ.วรวุฒิ  ฤกษ์อำนวยโชค

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

สพ.ญ.ศิริลักษณ์ มีสุวรรณ 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

ผศ.น.สพ.จเร อุดมยิ่ง 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์

สพ.ญ.ดร.ปัทมา มุฑฒิ 

รองประธานกรรมการ

น.สพ.อธิคม ชินอ่อน 

กรรมการ

ผศ.น.สพ.ดร.พรรษวุฒิ สุดใจดี 

กรรมการ

น.สพ.ดร.ปิติพัฒน์ กิตติ์พิภัทร์กุล 

กรรมการ

สพ.ญ.พิมลพรรณ ศรีภิรมย์

กรรมการ

ผศ.สพ.ญ.ดร.เอมอร โอฬารรัตน์มณี 

กรรมการ

อ.น.สพ.อภิชิต โสภาน้อย 

กรรมการ

น.สพ.ปองพล ทองเสงี่ยม

สัตวแพทย์ และกรรมการ

สพ.ญ.กมลวรรณ เจริญชัย

สัตวแพทย์ กรรมการและเลขานุการ

น.สพ.วชิรวิวิทย์ ชาติมนตรี

สัตวแพทย์

นางสาวปิยากรณ์ ภูมิสัตย์

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวปรมาภรณ์ กรมสุริยศักดิ์

นักวิทยาศาสตร์

นางพลอย คุ้มเหลือ

ผู้ช่วยสัตวแพทย์

นางสาวจุฑามาศ ผงธุรี

ผู้ช่วยสัตวแพทย์

นายฉัตรชัย จันทร์สมาน

ผู้ช่วยสัตวแพทย์

นายณัฐวุฒิ วิริยะรัตนพร

ผู้ช่วยสัตวแพทย์

นางสาววัชรินทร์ สินธุสำราญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวมนทกานต์  เดชพัง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางจามจุรี ทองระอา

แม่บ้าน